Biz kimiz

ZENTRUM TEMPUS Bielefeld e.V. derneği kamuya yararlı bir kuruluştur ve paritätische Wohlfahrtsverband’a (eşit katılımlı sosyal yardım birliği) üyedir.

Ínsanlar giderek toplumda sürekli değiṣen yaṣam koṣullarıyla ve bunun beraberinde getirdiği zorluklarla ve engellerle baṣ etmek için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Sunduğumuz hizmetler ile toplumda insanların özgür bir ṣekilde yaṣayabilmesini ve toplumun menfaati doğrultusunda kiṣilerin sahip olduğu haklardan en iyi ṣekilde yararlanabilmesini amaçlıyoruz.

Dernek olarak toplumda daha çok saygıyı, toleransı, kozmopolitliği, eṣit hakları, eṣit yaṣam fırsatlarını ve sosyal toplumsal dayanıṣmayı destekleyen bir duruṣ sergiliyoruz.

 

Ekibimiz

Derneğimizde çalışan ekibimiz çeşitli dillerde profesyonel olarak hizmet vermektedir ve farklı mesleki tecrübelere sahip olup disiplinler arası çalışmaktadır.

 

Hizmetlerimiz

Ana çalışma alanımız transkültürel psikososyal danışma hizmetidir.

Bunun dışında başka alanlarda çalışmalarımız bulunmaktadır. Bunlar:

  • Topluma ve toplumsal yaşama faydalı olan projeler
  • Psikososyal refakat hizmetimiz
  • Anadilde karṣılıklı yardımlaṣma gruplarının kurulmasında ve organizasyonunda destek ve danışma hizmetimiz
  • Çeşitli konular hakkında çalıṣma atölyeleri
  • Çeşitli konular hakkında rehberlik eğitim seminerleri

 

Çalıṣmalarımızı takdir ve saygı çerçevesinde sürdürmekteyiz.

Çeṣitli iṣbirliği olanakları için bizimle iletiṣime geçmekten çekinmeyin!

 

Danışmanlık hizmetimiz

ZENTRUM TEMPUS Bielefeld e.V. derneği yaşamında ve yaşam koşullarından kaynaklı zorluk çeken 16 yaṣ ve üzeri bireylere profesyonel danışma hizmeti sunmaktadır. Danışmanlığımızda danışanın tarafında yer alarak, olaylara bütünsel, bireyin kişisel sorunlarına odaklı, kültürel ve  cinsiyete duyarlı, çözüm odaklı, öz kaynaklı pozitif psikoterapi yaklaşım ile hizmet verilmektedir. Danışmanlık hizmetimiz farklı dillerde ve transkültürel olarak yapılmaktadır.

Danışma hizmetimiz profesyonel ve uzman kiṣiler tarafından sunulmaktadır. Uzmanlar kendi transkültürel ve mesleki kabiliyetleri ile danıṣanların dünyalarını anlayarak uygun bir şekilde hizmet vermektedirler.

Danışma hizmetimiz bireysel ve telefon yoluyla sunulmaktadır.

Açık danışma zamanımız:

Perṣembeleri saat 16.00 ile 18.00 arasıdır.

Telefon danıṣma zamanları:

Salı saat 10.00 ile 12.00 arası

Perṣembe saat 10.00 ile 12.00 arası

Gizlilik ve susma yükümlülüğüne tabiyiz.

Telesekreteremize dilediğiniz zaman not bırakabilirsiniz.

Sizinle en yakın zamanda iletişime geçeceğiz.

 

Önceden randevu alarak bireysel danıṣmaya gelebilirsiniz.

Telefon numaramız 0521 44 818 438

Bizimle her zaman yeterli desteği bulacaksınız!

Transkültürel psikososyal danıṣmanlık

Göçmen kökenli birçok insan yaṣamlarının zor anlarında ve dönemlerinde sağlık ve/veya psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedirler. Bu durumdaki bireyler yardım ihtiyacını dile getirmekte veya günlük yaşamlarını organize etmekte ve sürdürmekte zorluk çekmektedirler. Ve de bu kiṣiler kendilerine uygun bir yardım alamamaktadırlar. Biz dernek olarak bu zorlukların  bilincinde olup, kişilere özel olarak hizmet vermekte, yargılamaksızın  davranmaktayız. Bunu „transkültürel donanım“ ile sunuyoruz. Transkültürellik konsepti kültürel çokluğu ve çeṣitliliği izler, yani karmalaṣma, bütünleṣme ve kültürler arası ortak yönleri içerir ve eṣit olmayan muameleye ve ayrımcılığa karṣı tavır alır.

Psikososyal danışmanlık hizmetimiz transkültürel olarak yapılmaktır ve bu şekilde insanların yaṣam gerçekliklerine ulaṣılabilmektedir. Danışmanlığımızda ana metot olarak öz yansıtma, toplumsal sıkıntıların bilinci, tecrübe ve empati kullanılmaktadır. Transkültürel donanımına sahip olan uzmanlarımız danıṣmanlıkta belirli grupları genelleṣtirmeden ve kliṣeleṣtirmeden kaçınarak hizmet sunarlar. Danışma hizmetimiz ekibimiz tarafından farklı dillerde verilmektedir.

Danışmanlık hizmetimiz bireysel, telefon yoluyla veya refakat yoluyla yapılmaktadır. Danışmalarımız kiṣilerin yaṣam durumlarına uyularak yapılır. Transkültürel psikososyal danıṣmanlık bireysel koşullara özel olup ṣu içerikleri kapsar: Íşsizlik/iş bulma, günlük düzen, boṣ zamanları değerlendirme, hastalık/sağlık, travma, aile içi şiddet, cinsel şiddet, ısrarlı takip, ırkçılık/ayrımcılık ve sosyal iliṣkileri düzenleme.

 

 

Travma danışmanlığı

En önemli hizmetlerimizden biri travma danışmalık hizmetimizdir.

Danıṣmanlık hizmetimiz süresince, yaṣamı tehdit eden veya üzücü bir olay sonucu travma yaṣayan ve bu travmanın sonuçlarıyla baṣ edemeyen veya günlük yaṣantılarını travmanın etkisinden dolayı devam ettirmekte zorlanan kiṣilere destek sunmaktayız.

Travmanın sonuçları ve etkileri yıllar sonra da görülebilir ve kişinin yaşam kalitesini kısıtlayabilir. Akut yaṣanılan travmada da semptomlar kendini gösterebilir ve bu da kiṣide kafa karıṣıklığına ve ṣaṣkınlığa yol açabilir. Danıṣma seanslarımızda şahıslarla travma durumlarını anlamaları ve kabul etmeleri, kaybettikleri şahsi yeterliliklerini tekrar kazanmaları ve potansiyel yeteneklerini kullanmaları için olanaklar sağlıyoruz.

Travmatik bir olay yaşamış kişilerin yakınları da psikolojik olarak etkilenebilirler. Bundan dolayı şahsın yakınlarına da hizmet sunmaktayız.

 

Yargılama sürecinde psikososyal refakat

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren özellikle korunması gereken mağdurlar için tüm ceza yargılaması sürecinde profesyonel refakat ve koruma talep etme hakkı vardır, Bu talep yargılama sürecinde psikososyal refakat olarak adlandırılmaktadır.

ZENTRUM TEMPUS Bielefeld e.V. ṣiddet mağdurlarına/suç mağdurlarına yargılama sürecinde psikososyal refakat sunmaktadır.

Yargılama sürecinde psikososyal refakat nedir?

Yargılama sürecinde psikososyal refakat ceza davasının esas duruṣmasından önce ve esnasında sunulan özellikle yoğun bir ṣekilde yapılan refakattır. Ceza yargılamasında nitelikli destek, bilgilendirme ve bu süreçteki desteği içerir.

Temel amaç, böylece mağdurlar üzerindeki bireysel yükü azaltmaktır.

Yargılama sürecinde psikososyal refakatçılar ne yaparlar?

Yargılama sürecinde psikososyal refakatçılar bilgi verirler, nitelikli koruma ve destek sunarlar. Bu suretle ceza yargılaması sürecindeki seyirleri ve iṣtirak eden kiṣilerin görevlerinin kavranması kolaylaṣır.

Yargılama sürecinde psikososyal refakatçılar ifade alınmasına refakat ederler, bekleme esnasında destek verirler ve ceza yargılamasında olabilecek korkuların üstesinden gelinmesinde ve zorlanma durumlarında destek verirler.